Quy định cần nắm về hóa đơn điện tử

Hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

0918 501 776