Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Những thông tin cơ bản và đơn giản nhất làm căn cứ để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy


1.Căn cứ vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên

 

2.Trường Ký hiệu trên Hóa đơn:

- Hóa đơn điện tử: E

- Hóa đơn đặt in: P

- Hóa đơn tự in: T

 

Xem thêm: Chuyển đổi hóa đơn điện tử ra hóa đơn giấy thực hiện thế nào?

 

3. Hóa đơn điện tử có trường thông tin “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” trong trường hợp là Hóa đơn chuyển đổi từ bản điện tử sang bản giấy


4. Chữ ký trên hóa đơn:

- Hóa đơn điện tử: Chữ ký số

- Hóa đơn giấy: Ký tay

 

0918 501 776